CAO MITT 2014 – 2016

Wat betekent een cao voor u?

Een cao komt zonder overheidsbemoeienis tot stand en biedt grote voordelen aan zowel werkgevers als werknemers. Blijkbaar zijn de partijen in staat hun tegenstrijdige belangen (de werkgever wil efficiënte bedrijfsvoering, de werknemer zekerheid en zeggenschap) ondergeschikt te maken aan het algemeen belang (continuering van de onderneming). Daarbij biedt de cao onzekerheidsreductie: inkomenszekerheid voor de werknemer, draagvlak en een meer voorspelbare loonkostenontwikkeling voor de werkgever.

Laatste stand van zaken onderhandelingen CAO MITT 2016
Per 1 juli 2016 is de CAO MITT 2014-2016 afgelopen. Er is nog geen nieuwe CAO MITT 2016. Cao-partijen hebben verschillende keren met elkaar om de tafel gezeten. Maar dit heeft niet tot een akkoord geleid. Op dit moment wordt een ultiem aangepast eindbod van Modint om uit de impasse te komen aan d leden voorgelegd. Indien de leden hiermee instemmen zal dit Modint eindbod aan de leden van de vakbonden worden voorgelegd. De verwachting is dat begin september 2017 meer duidelijk is.

ADDENDUM boekje CAO MITT 2014-2016

Sinds het verschijnen van het boekje van de CAO MITT 2014-2016 zijn er enkele wijzigingen in de cao aangebracht, die hierin dus logischerwijs niet zijn verwerkt. Dit betreft een wijziging van de regeling voor dispensatie van (bepalingen van) de cao (artikel 8), de invoering van een aparte loonschaal voor werknemers met een arbeidsbeperking (art. 21) en de aanpassing van de ingang van de leeftijdsvakantie(artikel 31).

Dit addendum op het CAO MITT 2014-2016 boekje vindt u hier

Toetsing Belastingdienst fiscale aspecten cao MITT

De Belastingdienst heeft op eigen initiatief de CAO MITT 2014-2016 beoordeeld op fiscale aspecten van de loonheffingen. Het doel hiervan is o.a. dat werkgevers zo goed mogelijk in staat zijn hun fiscale verplichtingen na te komen.

De rapportage van de Belastingdienst met het resultaat van deze toetsing treft u hier aan. De beoordeling is beperkt tot de belangrijkste fiscale aspecten. Aan deze beoordeling kan, aldus de belastingdienst, alleen vertrouwen ontleend worden voor zover fiscale aspecten expliciet zijn benoemd.

We hebben deze toetsing voor de zekerheid door onze fiscale deskundigen laten beoordelen. Zij hebben geen foute beoordelingen geconstateerd. De toetsing van de Belastingdienst heeft plaatsgevonden naar de wet- en regelgeving zoals die gold per 1 januari 2015.

De toetsing heeft betrekking op de volgende artikelen: artikel 2 (definities), artikel 6 (vakbondsfaciliteiten), artikel 26 (vergoeding overwerk en verschoven uren), artikel 32 (opnemen van vakantierechten), artikel 38 (uitkering bij arbeidsongeschiktheid), artikel 45 (pensioneringsverlof), artikel 46 (arbeidsvoorwaarden à la carte) en artikel 48 ( verbetering inzetbaarheid / employability).

M.b.t. de opmerking van de Belastingdienst bij artikel 6 is gebleken dat de inspecteur dit artikel anders heeft gelezen. De inspecteur had begrepen dat een deel van het bruto loon zou worden uitgeruild voor een netto vergoeding zonder dit ten laste van de vrije ruimte te brengen. Na contact met de belastinginspecteur is alsnog bevestigd dat als de vergoeding wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel en ten laste van de vrije ruimte wordt gebracht, dit akkoord is.

Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd en CAO MITT per 1-1-2016

Per 1-1-2016 treedt de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Doel van deze wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om AOW-ers in dienst te nemen of te houden.

De CAO MITT is niet op deze categorie werknemers van toepassing. De cao strekt zich louter uit over werknemers tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Op grond van de CAO MITT eindigt de arbeidsovereenkomst zonder dat enige opzegging is vereist met ingang van de AOW-gerechtigde leeftijd (art.12, lid 1, onder A, sub j – pagina 27 cao-boekje). Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd geldt derhalve het wettelijke regime.

Financiële gegevens van SF MITT 2016

De SF MITT premie wordt in 2016 voor alle bedrijven in de MITT-sector op het cao-niveau van 0,2% vastgesteld. De korting tot 0,1% die afgelopen jaren werd gegeven, komt hiermee per 1-1-2016 te vervallen.

Het maximum salaris waarover deze premie wordt geheven wordt in 2016 met 1,5% verhoogd en bedraagt € 160.953,- (2015: € 158.574,-).

CAO MITT 2014-2016 stelt nieuwe ketenregeling WWZ tijdelijk buiten werking
Bij de inwerkingtreding per 1 juli 2015 van de nieuwe ketenregeling voor contracten voor bepaalde tijd op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt de CAO MITT 2014-2016. Deze cao maakt in artikel 11, lid 3, gebruik van de “oude” ketenregeling. Volgens het overgangsrecht van de WWZ blijft deze “oude” ketenregeling van toepassing totdat de CAO MITT afloopt; te weten tot 1 juli 2016. Op dat moment wordt het nieuwe recht direct van toepassing op lopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Jaarloon en Berekeningsperiode eenmalige uitkeringen CAO MITT 2014-2016
.

Voor de berekening van de eenmalige uitkeringen per 30-6-2015, 1-1-2016 en 31-3-2016 is het nodig om te weten wat het jaarloon is op grond van de CAO MITT 2014-2016. Het begrip jaarloon geldt dus voor alle eenmalige uitkeringen uit de CAO MITT 2014-2016.

Het jaarloon wordt in artikel 2, onder 7, van de CAO MITT 2014-2016 als volgt gedefinieerd:
Uurloon, respectievelijk jaarloon:
Het loon per uur in de onderscheiden leeftijdsschalen en functiejarenschalen zoals genoemd in Bijlage III, dan wel het overeengekomen loon per uur, respectievelijk het hiervoor genoemde uurloon, betaald over de overeengekomen arbeidsduur gedurende een jaar.

Dit impliceert dat geen rekening wordt gehouden met vakantietoeslag en/of ploegentoeslag en/of persoonlijke toeslag en/of overwerktoeslag.
Verder wordt m.b.t. de periode waarover de eenmalige uitkeringen moeten worden berekend nog het volgende in artikel 22, lid 2, van de CAO MITT 2014-2016 opgenomen:
Werknemers die op 30 juni 2015, respectievelijk op 1 januari 2016, respectievelijk op 31 maart 2016 in dienst zijn van textiel- en tapijtbedrijven ontvangen een eenmalige uitkering per 30 juni 2015 van 1,4% van het jaarloon over juli 2014 t/m juni 2015, respectievelijk per 1 januari 2016 van 1% van het jaarloon over 2015, respectievelijk per 31 maart 2016 van 0,7% van het jaarloon over april 2015 t/m maart 2016. Deze eenmalige uitkeringen gelden pro rata voor werknemers die een gedeelte van het genoemde jaar in dienst zijn geweest.

Akkoord nieuwe CAO MITT 2014-2016

Na langdurig onderhandelen hebben op 24 maart jl. CAO-partijen in de sector, te weten ondernemersorganisatie MODINT enerzijds en FNV, CNV Vakmensen en De Unie anderzijds, een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO MITT 2014 – 2016. Deze CAO MITT heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016. Dit akkoord voor de CAO MITT 2014 – 2016 treft u hier aan.
Zo spoedig mogelijk zal het akkoord in CAO-teksten worden uitgewerkt en zal een nieuw CAO-boekje uitgegeven worden. Naar verwachting zal dit boekje u voor de vakantieperiode kunnen worden toegezonden.
Eerder, op 20 november 2014, was wel reeds een deelakkoord bereikt op het gebied van pensioen en de cao Rap MITT. Dit pensioen-deelakkoord treft u hier aan.

Op grond van dit akkoord zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken.

Textiel-Tapijtindustrie

Een initiële loonsverhoging van 1% per 1 oktober 2014 en van 1,5% per 1 juli 2015.
Verder worden de speciale (tijdelijke) maximum uurlonen voor tapijt/textiel (groep 7 en 8) per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 telkens met maximaal 1% verhoogd tot het zgn. theoretisch maximum is bereikt.
Download hier de min-max uurloontabel en de jeugdlonen per 1 oktober 2014, 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016.
Download hier de integrale loontabellen  als bedoeld in artikel 21 lid 4 van de CAO MITT per 1 oktober 2014, 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016 tot 1 juli 2016. Aan deze uurloontabel kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Vakraad MITT deze tabel dwingend oplegt aan een onderneming.
Verder geldt er voor 23-jarigen een minimum vakantietoeslag van € 1.730 in 2015 en 2016.

Daarnaast zijn er eenmalige uitkeringen van 1,4% per 30 juni 2015, van 1% per 1 januari 2016 en van 0,7% per 31 maart 2016.

Mode-Interieurindustrie
Een initiële loonsverhoging van 1,5% per 1 juli 2015. Verder wordt het speciale (tijdelijke) maximum uurloon voor mode/interieur (groep 11) per 1 januari 2015 met maximaal 1% verhoogd zodat op dat moment het zgn. theoretisch maximum is bereikt.

Download hier de min-max uurloontabel en de jeugdloontabel per 1 januari 2015 tot 1 juli 2016.
Download hier de integrale uurloontabel als bedoeld in artikel 21 lid 4 van de CAO MITT per 1 januari 2015 en van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016.
Aan deze uurloontabel kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Vakraad MITT deze tabel dwingend oplegt aan een onderneming.
Verder geldt er voor 23-jarigen een minimum vakantietoeslag van € 1.730 in 2015 en 2016.
Daarnaast zijn er eenmalige uitkeringen van 1,4% per 30 juni 2015 en van 0,7% per 31 maart 2016.

Algemene resultaten enquête Vakraad MITT over Participatiewet en Quotumwet

In het voorjaar 2016 heeft de Vakraad MITT ter uitvoering van de afspraak in de CAO MITT 2014-2016 een enquête gehouden onder bedrijven in de sectoren mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie om de stand van zaken te inventariseren van de kennis over en toepassing van de Participatiewet en de Quotumwet.  In totaal hebben 212 bedrijven in de sector meegedaan aan deze enquête. De resultaten op hoofdlijnen leest u hier.

Bedrijven zijn redelijk op de hoogte van deze wetten. Bedrijven hebben vooral behoefte aan schriftelijke of digitale informatie. Hiervoor wordt verwezen naar de bijgevoegde links:

De Participatiewet

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers

Mijn nieuwe werknemer valt onder de Participatiewet

Werken met een ziekte of handicap

Tot slot: in de CAO MITT is een aparte uurloonschaal opgenomen voor medewerkers die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen.
(september 2016)

 


Sociale partners